Αποστολή του Συνδέσμου

 Ο Σύνδεσμος έχει τους ακόλουθους αντικειμενικούς σκοπούς:
  • Να εκπροσωπεί στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, όλους τους Επιστή μονες Εγκεκριμένους Εκτιμητές και τους Επιστήμονες Εκτιμητές οι οποίοι ασκούν το Επάγγελμα (ή έχουν αφυπηρετήσει) και κατοικούν μόνιμα, στην Κύπρο.
     
  • Να προάγει στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο τους γενικότερους σκοπούς του Συνδέσμου, οι οποίοι είναι, η διασφάλιση της προαγωγής και η διευκόλυνση της απόκτησης εκείνης της γνώσης που συνιστά το Επάγγελμα του Επιστήμονα

Εκτιμητή Ακινήτων, δηλαδή, τις τέχνες, τις επιστήμες και την πρακτική άσκηση:

(α) του καθορισμού των αξιών όλων των ειδών ακίνητης περιουσίας και των ποικίλων σχετικών με αυτήν συμφερόντων,
(β) της διαχείρισης και της ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας και άλλων επιχειρήσεων σχετικών προς την ακίνητη περιουσία,
(γ) της εξασφάλισης της καλύτερης δυνατής χρήσης της γης και τον σχετιζόμενων με αυτή πόρων προς αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών αναγκών, και
(δ) της πώλησης (είτε εκουσίως, είτε διά πλειστηριασμού, είτε διαφορετικά), αγοράς ή ενοικίασης ακίνητης ή κινητής περιουσίας ή οποιωνδήποτε σχετικών με αυτή συμφερόντων,
(ε) τη διατήρηση και προαγωγή της χρησιμότητας του Επαγγέλματος του Επιστήμονα Εκτιμητή Ακινήτων προς το δημόσιο όφελος.
      +357.22675577