Οι στόχοι μας

Μία πιο συνοπτική ανάλυση της εργασίας του Επιστήμονα Eκτιμητή και Διαχειριστή Ακινήτων περιγράφεται πιο κάτω:
  • Εκτίμηση ακινήτων για όλους τους σκοπούς
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Επενδύσεων Ακινήτων
  • Εκτίμηση για σκοπούς απαλλοτρίωσης και εμφάνιση στο δικαστήριο ως εμπειρο γνώμονας μάρτυρας
  • Εταιρική Στρατηγική, Διαχείριση Ακινήτων και Χαρτοφυλακίων
  • Μελέτες Ανάπτυξης και Βιωσιμότητας
  • Χρήσεις Γης και Πολεοδομικά θέματα
  • Διεύθυνση Έργων Ανάπτυξης
  • Φορολογικά θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας
  • Συμβουλές για σκοπούς αγοράς και πώλησης ακινήτων.

Ο Σύνδεσμος σήμερα αριθμεί περί τα 100 μέλη, τα οποία είναι ταυτόχρονα και μέλη του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον Κλάδο Εκτίμησης Γης, που είναι η αρμόδια αρχή για σκοπούς απόκτησης άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος στην Κύπρο.

Με βάση το καταστατικό του Συνδέσμου, όλα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να έχουν επαγγελματική ασφάλεια για προστασία του πελάτη.

Επίσης, τα μέλη είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν ετησίως τουλάχιστον 20 ώρες συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και για το σκοπό τούτο, ο Σύνδεσμος διοργανώνει σειρά σεμιναρίων και εργαστηρίων για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και ενημέρωση των μελών του. 

Ακόμα, ο Σύνδεσμος μέσα από το καταστατικό του έχει προωθήσει την υποχρεωτική εφαρμογή των εκτιμητικών προτύπων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα υπηρεσιών προς τους πελάτες. Ακόμα ένα επίτευγμα του Συνδέσμου είναι η εισαγωγή κανόνων δεοντο λογίας για πιστή εφαρμογή από τα μέλη του, πέραν από τους αντίστοιχους κανόνες του ΕΤΕΚ.


Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Συνδέσμου είναι η συμβολή του στη δημιουργία Δείκτη Τιμών Ακινήτων στην Κύπρο από την Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα, παραλαμβάνει όλες τις εκτιμήσεις των μελών του Συνδέσμου μας για σκοπούς δανειοδότησης, μέσω των Εμπορικών Τραπεζών και μετά από επεξεργασία τους, προβαίνει σε δημοσίευση του υπό αναφορά δείκτη, γεγονός που βελτιώνει τη διαφάνεια και
την πληροφόρηση στην αγορά των ακινήτων, στις επενδύσεις καθώς επίσης και στις αποδόσεις του τομέα αυτού.

Τα μέλη μας είναι πλήρως καταρτισμένα, τόσο από ακαδημαϊκής άποψης, όσο και από πλευράς πρακτικών εμπειριών και είναι επίσης μέλη σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, όπως το Royal Institute of Chartered Surveyors. Επίσης, ο Σύνδεσμος είναι μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης και Διαχείρισης της Γης του “International Federation of Surveyors (FIG)”. Τοπικά, ο Σύνδεσμος είναι μέλος του ΚΕΒΕ.


Ως γνωστό, ο επιστήμονας Εκτιμητής Ακινήτων προσφέρει σημαντικές και πολύτιμες υπη ρεσίες στην Κτηματαγορά, στους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, στον Τομέα των Επενδύσεων, των Κατασκευών και στη Διαχείριση της Γης, οι οποίες χαίρουν της αναγνώρισης μεταξύ των άλλων επαγγελματιών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Ο Σύνδεσμος θεωρεί υψίστης σημασίας την κατοχύρωση, την αναγνώριση και το σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει το επάγγελμα του Επιστήμονα Εκτιμητή Ακινήτων στην ανάπτυξη του τόπου. Αυτό έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες μας ζητούνται από όλους τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, Επενδυτικές Εταιρείες, Κυβερνητικούς, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς όπως και φυσικά πρόσωπα.


Ο Σύνδεσμος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στα θέματα της ανάπτυξης και έχει προβεί σε πολλές παρεμβάσεις, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών, τα Τμήματα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Πολεοδομίας και Οικήσεως, την Κεντρική Τράπεζα, το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και πολλούς άλλους οργανισμούς και Συνδέσμους. Επίσης, ο Σύνδεσμος έχει αναπτύξει τη δική του ιστοσελίδα προς την επίτευξη των πιο πάνω στόχων (www.propertyvaluers.org.cy).

 
      +357.22675577